Al meer dan 10 jaar helpen wij bedrijven en particulieren hun financiële doelen te bereiken. SNEL GELD is een waarde-gedreven bedrijf dat de beste service in zijn vakgebied biedt.

Gallery

Onze contacten

Gontardstrasse 17, 10178 Berlijn, Duitsland

Verantwoordelijke en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is FINANCE (hierna verantwoordelijke) en verwerkt de door de betrokkene (hierna klant) meegedeelde gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De contactgegevens van de beheerder zijn als volgt:

Bedrijfsnaam: FINANCE

Registratienummer : 394540314

BTW-nummer : FR85394540314

Adres : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIJS

Datum van oprichting : 24-03-1994

Kapitein 10.589.900

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van de persoonsgegevens van de klant is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de klant partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de klant. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6(1)(b) AVG. Dit geldt in het bijzonder voor de registratie voor het affiliate programma. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6(1)(b) AVG.

In het geval dat de klant contact opneemt met de beheerder, met name per e-mail, telefoon, fax of post, worden de persoonlijke gegevens alleen gebruikt om zijn verzoek te behandelen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de toestemming van de klant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

In andere gevallen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, namelijk om het gebruik van de website door verschillende analyseproviders te analyseren of om fouten of fouten op de website te identificeren, te beperken of te verhelpen. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6(1)(f) AVG. De verantwoordelijke wijst op het recht van verzet van de klant. De klant ontvangt verdere informatie onder punt 9 van deze verklaring.

Website-analyse:

Om het gebruik van de website te analyseren, worden de persoonsgegevens van de klant, die aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, toegankelijk gemaakt voor de volgende ontvangers:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de pc van de klant worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de klant mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in Ierland en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in Ierland gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik en het gebruik van internet aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door de browser van de klant verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De klant kan de opslag van cookies voorkomen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de verantwoordelijke wijst de klant er echter op dat de klant in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=of

Meer informatie hierover vindt de klant op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of op https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie op Google Analytics en privacybeleid). De verantwoordelijke wijst de klant erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “anonymizeIp” (“analytics.js”) om de anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Persoonsgegevens worden zonder schriftelijke toestemming van de klant niet toegankelijk gemaakt voor andere derden, tenzij wettelijk vereist.

De klant kan het verzamelen door Google Analytics voorkomen door de volgende schuifregelaar op “Uit” te zetten. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Deze instelling is alleen geldig voor deze website en deze browser.

Koekjes

De verwerkingsverantwoordelijke maakt op verschillende pagina’s gebruik van cookies om het bezoek aan zijn website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. De meeste cookies die door de controller worden gebruikt, worden na het einde van de browsersessie van de harde schijf van de bezoeker verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op de computer van de bezoeker staan ​​en stellen de verwerkingsverantwoordelijke in staat om de computer van de bezoeker bij een volgend bezoek weer te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Uiteraard kan de klant cookies op elk moment weigeren, op voorwaarde dat de gebruikte browser dit toestaat.

Overdracht naar een derde land

Bij het gebruik van Bing Universal Event Tracking worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Microsoft Corporation is echter lid van het EU-VS-privacyschild. Ga voor meer informatie over het EU-VS-privacyschild naar de URL:

https://www.privacyshield.gov

Opslagtijd

Met de volledige afhandeling van het contract, dat ook de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding omvat, worden de klantgegevens, die om wettelijke redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet meer beschikbaar voor verder gebruik. Zodra de wettelijke reden niet meer van toepassing is, worden deze geblokkeerde gegevens verwijderd.

In het geval dat de klant contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de persoonsgegevens gebruikt voor de duur van de verwerking van het verzoek. Gegevens die om wettelijke redenen bewaard moeten worden, worden dan geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

De verantwoordelijke persoon is onderworpen aan opslag- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit artikel 958f van de Zwitserse Code of Obligations. De daarin vermelde opslag- en documentatietermijnen bedragen tien jaar.

Tot slot wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld ook 10 jaar zijn volgens artikel 127 OR.

Anders worden de persoonsgegevens gewist, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik van zijn gegevens.

Persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om storingen of fouten op de site te identificeren, te beperken of op te heffen, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Gegevens verzameld met behulp van Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

De door spoteffects webeffects GmbH verzamelde gegevens worden 24 maanden bewaard.

Gegevens die zijn verzameld met behulp van Bing Universal Event Tracking worden 90 dagen bewaard.

Privacyrechten

Elke klant heeft het recht op informatie volgens artikel 15 AVG, het recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG, het recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG, het recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG. De beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering. Daarnaast is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG juncto art. 19 BDSG)

Recht van bezwaar en andere rechten

Indien de klant zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn toestemming met ingang voor de toekomst in te trekken.

In het bijzonder heeft de klant het recht om op elk moment en met ingang voor de toekomst kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de analyse van de website of om gebreken of fouten op de website te identificeren, te beperken of te verhelpen. Hiervoor is een e-mail naar con[email protected] op het in punt 1 vermelde adres voldoende.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk, indien de gegevens betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Een bevoegde autoriteit is bijvoorbeeld de staatscommissaris voor gegevensbescherming Baden-Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland.

Recht van bezwaar en andere rechten

Indien de klant zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn toestemming met ingang voor de toekomst in te trekken.

In het bijzonder heeft de klant het recht om op elk moment en met ingang voor de toekomst kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de analyse van de website of om gebreken of fouten op de website te identificeren, te beperken of te verhelpen. Hiervoor is een e-mail naar con[email protected] op het in punt 1 vermelde adres voldoende.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk, indien de gegevens betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Een bevoegde autoriteit is bijvoorbeeld de staatscommissaris voor gegevensbescherming Baden-Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland.